Politika integrovaného systému

dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001

 

Politika společnosti ERC Emise Redukce Concepty s.r.o., vychází z plánování vývoje firmy a je zaměřena na to, abychom poskytovali kvalitní služby, přizpůsobovali se pružně požadavkům trhu ke spokojenosti našich zákazníků a plnili legislativní požadavky vztahující se k  poskytovaným službám, ochraně životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Politiku IMS (kvality, ochrany životního prostředí a BOZP) společnosti formuloval jednatel společnosti v následujících bodech:

 

Spokojenost zákazníka:

 

  1. Poskytovat komplexní služby našim zákazníkům v nejvyšší kvalitě  
  2. Přizpůsobit se požadavkům zákazníků  
  3. Zabezpečit přísun nejnovějších informací o daných technologií a materiálech  
  4. Poradit s řešením jednotlivých daných problémů

 

Zlepšování nabízených produktů a služeb:

 

  1. Zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšování služeb  
  2. Stabilizovat nabídky poskytovaných služeb  
  3. Plnit všechny nám známé požadavky na poskytované služby
  4. Klást důraz na preventivní přístup 
  5. Vzdělávat zaměstnance, zvyšovat jejich odbornost a zodpovědnost

 

Zavazujeme se dodržovat ustanovení všech platných právních předpisů, jakož i jiných požadavků, ke kterým se společnost zavázala, souvisejících s ochranou životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a s kvalitou služeb.

Zavazujeme se preventivním přístupem podílet na zlepšování vlivu společnosti na životní prostředí a předcházení havarijním situacím.

Zavazujeme se zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí, odstraňovat nebezpečí a snižovat rizik v oblasti BOZP.

Zavazujeme se k neustálému zlepšování, prevenci znečišťování a předcházení úrazům a nemocem z povolání.

Při všech svých aktivitách zvažujeme interní a externí aspekty našich činností a řídíme vyhodnocená rizika.

 

Vedení společnosti se zavazuje podporovat tuto politiku, dbát o optimální zajišťování a využívání potřebných zdrojů a vytvářet potřebné podmínky pro trvalé udržování a zlepšování systému integrovaného managementu dle požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO 45001.

 

Tato Politika je veřejně přístupný dokument, závazný pro všechny zaměstnance, zainteresované strany a organizace pracující pro společnost a jménem společnosti.