DeNOx

SNCR DeNOx technologie

SNCR

Pod pojmem selektivní nekatalytická redukce oxidů dusíku (SNCR) se rozumí reakce redukčních činidel (např. močoviny nebo čpavkové vody), při které se odštěpují čpavek s oxidem dusnatým (NO) a oxidem dusičitým (NO2). Tato reakce probíhá jen při teplotách od 880 do 1080 oC (max. 850-1100 oC).   Hlavní části SNCR technologie: zásobník pro redukční prostředek – nádrž ...

ERC-plus DeNOx technologie

ERC-plus

Tato varianta DeNOX technologie v sobě kombinuje výhody jak SNCR, tak SCR technologií. Technologie ERC-plus je vhodná všude tam, kde jsou kladeny značné nároky na nízký čpavkový skluz a na vysoké hodnoty redukce NOX, které již nejsou dosažitelné klasickou SNCR technologií. Čpavkový skluz (NH3), který přirozeně vzniká z chemické reakce technologie SNCR, je následně v katalytickém dočišťovacím stupni (katalyzátoru) využit k další redukci ...

SCR DeNOx technologie

SCR

Pod pojmem selektivní katalytické snižování oxidů dusíku (SCR) se rozumí reakce čpavku s oxidy dusíku (NO a NO2) při teplotách od 200 až 450 °C.   Hlavní části SNCR technologie: zásobník pro redukční prostředek – nádrž – při venkovním použití jsou vyhřívané směšovací a rozdělovací zařízení - modul – umístěn co nejblíže vstřikování ...

 

Ve stacionárních spalovacích zařízeních vznikají při spalování uhlí, ropných produktů, zemního plynu, tuhých komunálních odpadů a zvláštních odpadů různorodé škodlivé látky – zejména oxidy dusíku (NOX). Reakcí oxidů dusíku se složkami atmosféry vzniká např. ozon, který dále vede k tvorbě tzv. letního (fotochemického) smogu.

Ostatní produkty, jako jsou např. kyselina dusičná, se dostávají ve formě kyselých dešťů do půdy a také do vody.  Následné hromadění dusičnanů má pak negativní dopad na zdraví lidí, rostlin a zvířat.

 

Povolené  emisní limity jsou stanoveny zákonem a musí odpovídat nařízení komise (EU) 2015/1189, kterým se řídí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

 

Společnost ERC patří do čela nejvýznamnějších společností v Evropě, jenž vyrábí a dodávají DeNOX technologie (navržené podle individuálních požadavků zákazníků).

Samozřejmostí je také výroba a prodej redukčních prostředků pro provoz DeNOx zařízení.

 

Redukční prostředky:

  • satamin (roztok močoviny s aditivem) – výrobek společnosti ERC Emise Redukce Concepty s.r.o.
  • roztoky močoviny
  • čpavková voda
  • plynný amoniak
  • další chemikálie obsahující amoniak

 

Základní chemické reakce:

  • SCR: 4 NO + 4 NH3 + O2  > 4 N2 + 6 H2O
  • SNCR: NH2 + NO  > N2 + H2O
  • Reakce s amoniakem (čpavkem): 4 NO + 4 NH3 + O2  > 4 N2 + 6 H2O
  • Reakce s močovinou: 2 NO + (NH2)2CO+ ½ O2  > 2N2 + 2 H2O + CO2

 

DeNOx_cz

Principielní schema DeNOX technologie

 

Sekundární opatření ke snížení NOX: